Kwalifikacje zawodowe

 1. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
 2. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Główne zadania i wykonywane czynności

Technik budownictwa uczestniczy w robotach budowlanych, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa. Sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane.

 • Bierze udział w pracach projektowych.
 • Wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich w postaci niewielkich mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, konstrukcji żelbetowych, stalowych lub drewnianych, szkieletów, ścian, dachów, garaży, schodów, tuneli oraz basenów i obiektów hydrotechnicznych.
 • Analizuje dokumentację techniczną i organizuje roboty budowlane.
 • Określa właściwości materiałów budowlanych i prawidłowe ich stosowanie.
 • Wykonuje pomiary niezbędne przy prowadzeniu robót budowlanych.
 • Kieruje pracą brygad roboczych i robotami w obiekcie, organizuje przebieg tych prac.
 • Prowadzi rozliczenia za robociznę, materiały, sprzęt i maszyny oraz rozliczenia z inwestorem.
 • Organizuje pracę podwykonawców na budowie.
 • Ustala normy pracy dla różnych robót budowlanych.
 • Określa stan zużycia elementów budowlanych i sposób ich naprawy.

Kompetencje i kwalifikacje

Pracę w zawodzie technika budownictwa może wykonywać osoba legitymująca się dyplomem ukończenia technikum budowlanego. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się dodatkowo w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
Od osoby wykonującej ten zawód wymaga się dobrej kondycji fizycznej i sprawności ruchowej, umiejętności planowania i organizacji pracy oraz dobrze rozwiniętych umiejętności komunikacji.
Technik budownictwa powinien mieć zdolności analityczne, być odporny na stres wywołany presją czasu i konfliktami interpersonalnymi.
Technik budownictwa powinien mieć wiedzę na temat: rodzajów i elementów obiektów budowlanych, elementów instalacji budowlanych, materiałów budowlanych i ich zastosowania. Powinien znać zasady sporządzania rysunków budowlanych i przestrzegać ich, umieć wykonywać szkice robocze, a także rozróżniać rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie. Bardzo istotna jest także umiejętność rozpoznawania elementów zagospodarowania terenów budów.
Aby pracować w zawodzie technika budownictwa, trzeba mieć doświadczenie w wykonywaniu określonych robót budowlanych, organizowaniu i kontrolowaniu robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, organizowaniu i kontrolowaniu robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych, organizowaniu i kontrolowaniu robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej, sporządzaniu kosztorysów oraz przygotowywaniu dokumentacji przetargowej. Niezbędna jest także umiejętność czytania ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, a także dokumentacji technicznych i technologicznych oraz umiejętność wykonywania rysunków budowlanych i posługiwania się odpowiednimi programami komputerowymi. W zależności od miejsca zatrudnienia może się okazać potrzebna także umiejętność obsługi maszyn i urządzeń do transportu elementów na placu budowy.

Środowisko i charakter pracy

Technik budownictwa pracuje w zespole. Bezpośrednio współpracuje z pracownikami różnych specjalizacji, inwestorami i inspektorami. Ma bardzo duży i różnorodny zakres obowiązków. Pracuje najczęściej w systemie jednozmianowym, 8 godzin dziennie. Praca ta jest bardzo aktywna i wymaga ciągłego ruchu. Technik budownictwa pracuje i przebywa wszędzie tam, gdzie są prowadzone roboty,
które nadzoruje. Pracuje zarówno na wysokości, w głębokich wykopach, jak i wśród ciężkiego sprzętu, jest zatem narażony na zmienne warunki atmosferyczne oraz na większość możliwych zagrożeń w środowisku pracy. Musi być gotowy do pracy poza miejscem zamieszkania i do częstych podróży służbowych.