Kwalifikacje zawodowe

  1. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.
  2. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

Główne zadania i wykonywane czynności

Technik architektury krajobrazu przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich, nadzoruje pielęgnację parków, produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski.

  • Planuje i projektuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich.
  • Urządza tereny zieleni miast i obszarów wiejskich wg przygotowanego projektu.
  • Przygotowuje tereny do obsadzeń, miejsca do sadzenia drzew i krzewów, zakłada trawniki i kwietniki.
  • Wybiera drzewa, krzewy, byliny i inne rośliny do zaplanowanych nasadzeń.
  • Przygotowuje receptury mieszanek ziemi ogrodowych, torfu i nawozów mineralnych.
  • Rekultywuje tereny zdegradowane.
  • Opiekuje się powierzoną zielenią na osiedlach, w parkach oraz przed obiektami użyteczności publicznej.

Kompetencje i kwalifikacje

Pracę w zawodzie technika architektury krajobrazu może wykonywać osoba legitymująca się dyplomem ukończenia technikum. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się również w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
Wykonywanie zawodu technika architektury krajobrazu wymaga dobrej organizacji pracy, umiejętności oceny jakości materiałów niezbędnych do powierzonego zadania, spostrzegawczości i refleksu. Praca wymaga sprawności fizycznej. Technik architektury krajobrazu powinien być dokładny, rzetelny oraz powinien dbać o czystość i porządek w miejscu pracy. Dodatkowym atutem w tym zawodzie są uzdolnienia techniczne, które ułatwiają obsługę maszyn i urządzeń ogrodniczych.
Technik architektury krajobrazu powinien mieć wiedzę na temat typów i zasobów krajobrazu, gatunków roślin ozdobnych, typów i rodzajów gleb, sprzętu i maszyn do uprawy i pielęgnacji roślin ozdobnych, rodzajów zabiegów uprawowych, nawozów i ich wpływu na glebę i rośliny, chorób i szkodników roślin ozdobnych, zabiegów stosowanych w pielęgnacji terenów zieleni. Powinien rozróżniać rodzaje dokumentacji dotyczącej budowy obiektów architektury krajobrazu, rodzaje obiektów terenów zieleni, rodzaje materiałów budowlanych oraz znać ich zastosowanie w obiektach małej architektury. Powinien też rozróżniać sprzęt geodezyjny stosowany do pomiarów w terenie.
Aby wykonywać zawód technika architektury krajobrazu, trzeba mieć doświadczenie w opracowywaniu projektów obiektów terenów zieleni, urządzaniu i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień, urządzaniu i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu. Technik architektury krajobrazu powinien umieć prowadzić ciągnik rolniczy z przyczepą, a także posługiwać się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji i konserwacji terenów zieleni.

Środowisko i charakter pracy

Miejscem pracy technika architektury krajobrazu mogą być parki, zieleńce, skwery oraz inne obszary przeznaczone do zagospodarowania w przestrzeni publicznej i prywatnej. Może być zatrudniany w firmach zajmujących się zakładaniem i pielęgnowaniem terenów zieleni lub prowadzić własną działalność gospodarczą w tym zakresie. W zawodzie technika architektury krajobrazu zagrożenie dla zdrowia i życia stwarzają: ruch uliczny, hałas, spaliny, drgania, zapylenie, zmienne warunki atmosferyczne, prace na wysokości, praca w wymuszonej, pochylonej pozycji ciała oraz kontakt z chemicznymi środkami ochrony roślin. Praca odbywa się w systemie jedno- bądź dwuzmianowym, charakteryzuje się sezonowością z nasileniem prac w okresie wiosennym i jesiennym oraz dużą zmiennością warunków. Praca jest nadzorowana, czynności najczęściej są wykonywane samodzielnie.