Europejskie doświadczenia w kształceniu zawodowym gwarancją sukcesu”

w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna

numer projektu: 2017-1-PL01-KA102-036292

 • 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników projektu pn.: „Europejskie doświadczenia 

w kształceniu zawodowym gwarancją sukcesu” w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna

 • 2. Informacje o projekcie

 Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Budowlanych w Chorzowie w okresie od 01.09.2017 do 31.12.2018

 1. Projekt skierowany jest do uczniów/uczennic Zespołu Szkół Budowlanych w Chorzowie o profilu Technik Budownictwa i Technik Architektury Krajobrazu.
 2. Projekt obejmuje staż zagraniczny w ośrodku szkoleniowym Vitalis w Schkeuditz w Niemczech
  w terminie:
Gr. 1 – 21.05.2018 – 15.06.2018

Gr. 2 – 10.09.2018 – 05.10.2018

 1. Projekt będzie łączył zajęcia teoretyczne z praktycznymi, zapewniając maksimum korzyści dla uczestników.
 • 3. Zasady rekrutacji uczestników projektu i procedura odwoławcza

 Rekrutacja prowadzona będzie w terminie 1-30 września 2017r. w Zespole Szkół Budowlanych

 1. w Chorzowie przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły
  i zaakceptowaną przez Radę Pedagogiczną.
 2.  W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
 • Dyrektor Szkoły – p. Michał Aloszko
 • koordynator projektu – p. Monika Chmielewska
 • nauczyciel teoretycznej i praktycznej nauki przedmiotów dotyczących budownictwa – Adam Rudzik
 • nauczyciel teoretycznej i praktycznej nauki przedmiotów dotyczących architektury krajobrazu – Małgorzata Przysiewkowska
 • nauczyciele języków obcych (angielskiego i niemieckiego) – Monika Chmielewska, Małgorzata Tomczyk, Mieczysław Pyzik
 • pedagog szkolny – Pani Katarzyna Dąbrowska

 1. Informacja dotyczą rekrutacji zamieszczona jest w gablocie szkolnej oraz na stronie internetowej projektu.
 1. Uczestnikiem projektu może być osoba, która jest uczniem/uczennicą klasy drugiej Zespołu Szkół Budowlanych w Chorzowie o profilu Technik Budownictwa i Technik Architektury Krajobrazu
  i z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie.
 1. Proces rekrutacji obejmuje:
 • złożenie formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie do 15 września 2017r.
  Adamowi Rudzik (załączniki nr 1 do Regulaminu)
 • napisanie testu kompetencji językowych (j. angielski) w terminie od 16-26 września 2017r.
 • rozmowę weryfikująca kwalifikacyjne zawodowe uczniów w terminie 16-26 września 2017r.
 • akceptację wniosku przez Komisję Rekrutacyjną.
 1. Ocena punktowa poszczególnych wniosków będzie wg następujących wag:
 • frekwencja, waga 25%
 • wiedza merytoryczna, 20%
 • umiejętności językowe, 25%
 • średnia ocen, 20%
 • zaangażowanie w życie szkoły, 10%
 1. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez Komisję Rekrutacyjną 40 osobowej listy głównej i 7 osobowej listy rezerwowej (listy rankingowe) oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej w ZSB oraz na stronie internetowej projektu.
 2. Komisja Rekrutacyjna zastosuje parytet mężczyzn i kobiet w proporcji podobnej do ilości dziewcząt
  i chłopców w szkole, czyli 70/30%.
 1. W momencie równych wyników pierwszeństwo będą mieli uczniowie/ uczennice zagrożeni izolacją społeczną oraz posiadający trudną sytuacje finansową.
 1. Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, w przypadku, gdy uczeń/ uczennica zrezygnuje z udziału w projekcie/zostanie skreślony.
 2.  Kandydat/ka na uczestnika projektu powinien spełniać następujące wymagania:
 • jest uczniem/uczennicą drugiej o specjalności technik budownictwa i technik architektury krajobrazu;
 • posiada pozytywną opinię wychowawcy, pedagoga i nauczyciela praktycznej nauki zawodu;
 • posiada przynajmniej poprawną ocenę z zachowania;
 • posiada średnią ocen z przedmiotów za rok szkolny 2016/2017, nie niższa niż 3,0
 • posiada ważny paszport/ dowód osobisty, co najmniej na kolejny rok kalendarzowy;
 • posiada frekwencję za rok szkolny 2016/2017 nie niższą niż 60 %,
 • posługuje się j. angielskiego na poziomie min. A1
 • angażuje się w życie szkoły (udział w min jednym konkursie zawodowym)
 1. Po zakończeniu rekrutacji, nie później niż 1 października 2017r., wybrani uczniowie/uczennice zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie via Dziennik Elektroniczny Librus.
 1.  Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacji uczeń podpisze oświadczenie o wyrażeniu chęci udziału w projekcie.
 2.  Złożone przez kandydata/tkę dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 1. W przypadku braku odpowiedniej ilości chętnych lub osób spełniających kryteria Komisja Rekrutacyjna ma prawo wznowienie rekrutacji dla chętnych uczniów klas pierwszych lub trzecich
  w dowolnym momencie trwania projektu.
 2. Istnieje możliwość odwołania od decyzji KR.
 3. Kandydaci/tki, którzy/e nie zakwalifikowali/ły się do projektu, mogą zgłosić odwołanie w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o decyzji KR.
 4. Odwołania nie mogą zgłosić osoby, które nie spełniły wymogów formalnych w procesie rekrutacji.
 5. Odwołanie musi być zgłoszone w formie pisemnej i dostarczone do Dyrektora Szkoły.
 6. Odwołanie wniesione po terminie lub w inny sposób niż wskazany powyżej pozostawia się bez rozpoznania.
 7. KR rozpatrzy wniosek w ciągu 2 dni roboczych od daty jego wpłynięcia.
 8. O decyzji KR osoba odwołująca się zostanie poinformowana na piśmie.
 9. Ponowna ocena ma charakter ostateczny i nie podlega dalszej procedurze odwoławczej.
 10. Ostateczna lista uczestników projektu zostanie wywieszona w Projektowej gablocie szkolnej najpóźniej 06.10.2016. Osoby te dodatkowo zostaną na piśmie.