Europejskie doświadczenia w kształceniu zawodowym gwarancją sukcesu”

w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna

numer projektu: 2017-1-PL01-KA102-036292

 • 1 Zasady ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie „Europejskie doświadczenia w kształceniu zawodowym gwarancją sukcesu” w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna.

 1. Okres realizacji projektu od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.
 2. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 40 uczniów (w tym 7 osobowa grupa rezerwowa) klas drugich i trzecich Zespołu Szkół Budowlanych w Chorzowie (ZSTB w Chorzowie) kształcących się na profilu Technik Budownictwa i Technik Architektury Krajobrazu.
 3. Celem projektu jest:
 4. Organizacja atrakcyjnych praktyk zawodowych, jako nagrody dla wyróżniających się uczniów
 5. Nawiązywanie długotrwałych relacji pomiędzy instytucjami edukacyjnymi Unii Europejskiej pozwalających na stałą wymianę wiedzy i doświadczeń
 6. Brak konieczności samodzielnego organizowania obowiązkowego stażu zawodowego
 7. Doskonalenie umiejętności zawodowych i językowych(j. angielski i niemiecki) w zakresie zawodowym i ogólnym, podczas sytuacji codziennych
 8. Wspieranie zrównoważonego rozwoju zawodowego ucznia poprzez uzupełnienie wiedzy teoretycznej wiedzą i doświadczeniem praktycznym
 9. Rozwój osobisty i kulturalny mający wpływ na wzrost samooceny
 10. Lepsze przygotowanie do egzaminów końcowych i egzaminu maturalnego, których zaliczenie stworzy większe szanse na rynku pracy lub umożliwi dalszą naukę na uczelni wyższej
 11. Rozwój umiejętności praktycznych uczniów, niezbędnych w zawodzie: technika budownictwa
  i technika architektury krajobrazu
 12. Promowanie równości pomiędzy mężczyznami i kobietami poprzez ustalenie parytetu mężczyzn
  i kobiet, którzy będą brali udział w projekcie
 13. Propagowanie współpracy pomiędzy krajami jak i instytucjami naukowymi na terenie miasta
  i regionu.
 14. Przystosowanie beneficjentów do konkurowania w gospodarce globalnej gdzie poza kompetencjami merytorycznymi istotna jest zwłaszcza znajomość języków obcych w zakresie zawodowym
  i komunikacyjnym.
 • 2 Zakres wsparcia

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

 1. Konsultacje z języka angielskiego (min. 20g/l)
 2. Konsultacje/ Kurs z języka niemieckiego (min. 20g/l)
 3. Konsultacje zawodowe (min. 20g/l)
 4. Przygotowanie kulturowe (5g/l)
 5. Przygotowanie pedagogiczne (5 g/l)
 6. Przygotowanie organizacyjne
 7. Praktykę uczniowską ukierunkowaną na tematykę projektu organizowaną przez niemiecką firmę Vitalis, Gut Wehlitz w Schkeuditz dla 40 uczniów.
 8. Stałe wsparcie zespoły projektowego, w którego skład wchodzą:

– Dyrektor Szkoły, p. Michał Aloszko

– koordynator projektu, p. Monika Chmielewska

– nauczyciel teoretycznej i praktycznej nauki przedmiotów dotyczących budownictwa, p. Adam Rudzik

– nauczyciel teoretycznej i praktycznej nauki przedmiotów dotyczących architektury krajobrazu, p. Małgorzata Przysiewkowska

– nauczyciele języków obcych (angielskiego i niemieckiego), p. Małgorzata Tomczyk,
p. Mieczysław Pyzik

– pedagog szkolny, p. Katarzyna Dąbrowska

– wsparcie techniczne, p. Artur Jadwiszczok

 • 3 Kryteria kwalifikacyjne

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:

 1. Wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego do projektu.
 2. Zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie (dostępny u koordynatora projektu, na stronie internetowej projektu, w gablocie szkolnej).
 3. Uzyskanie pozytywnej kwalifikacji Komisji Rekrutacyjnej.
 4. Udział w szkoleniu kulturowo – językowo – zawodowo – pedagogicznym.
 5. Podpisanie, przed wyjazdem na staż umowy o staż wraz z załącznikami.
 • 4 Rekrutacja Uczestników

Proces rekrutacji uczestników określa Regulamin Rekrutacji (dostępny u koordynatora projektu, na stronie internetowej projektu, w gablocie szkolnej).

 • 5 Zasady organizacji zajęć kursu przygotowawczego do stażu
 1. Zajęcia w ramach przygotowania językowo – kulturowo – zawodowo – pedagogicznego zorganizowane będą na terenie ZSB w Chorzowie.
 2. Zajęcia przygotowawcze do stażu odbywać się będą w blokach kilkugodzinnych po zajęciach lekcyjnych lub w dni wolne od zajęć dydaktycznych od 1 października 2017 r. do 30 kwietnia 2018r. dla zawody technik budownictwa i do 31 września 2018r. dla zawodu technik architektury krajobrazu.
 3. Podczas zajęć uczestnicy otrzymają materiały piśmiennicze.
 4. Uczestnictwo w przygotowaniu kulturowym i pedagogicznym jest obowiązkowe.
 5. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie mają obowiązek punktualnie i regularnie uczestniczyć w organizowanych zajęciach.
 6. Zaległości spowodowane nieobecnością na zajęciach uczestnik ma obowiązek uzupełnić we własnym zakresie lub w formie indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
 7. Każdą nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwić u prowadzących zajęcia.
 8. Dopuszczalna liczba nieobecności na zajęciach nie może przekroczyć 20% ogółu godzin.
 9. W przypadku skreślenia ucznia z listy uczestników kursu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 10. Skreślony z listy uczeń zobowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych materiałów.
 • 6 Zasady monitoringu

Uczestnicy zobowiązani są do:

 1. Wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego zakończeniu.
 2. Wypełnienie testów językowych za pośrednictwem platformy OLS.
 3. Podejścia po pisemnych i ustnych sprawdzianów.
 4. Sporządzenia raportów po odbyciu stażu w systemie Mobility Tool.
 5. Informacje, o których mowa w punktach 1-4 będą wykorzystywane przez koordynatora projektu
  w związku z jego obowiązkami sprawozdawczymi z realizacji projektu.
 • 7 Prawa i obowiązki uczestnika Projektu
 1. Każdy Uczestnik ma prawo do:
 2. nieodpłatnego udziału w przygotowaniu językowym, pedagogicznym, zawodowym i kulturowym
 3. zgłaszania uwag i oceny zajęć, w których uczestniczy
 4. otrzymania materiałów pomocniczych (zeszyt, długopis, rozmówki itp.)
 5. otrzymania dostępu do informacji na temat realizowanych zadań
 6. Uczestnik zobowiązuje się do:
 7. uczestnictwa w zajęciach z przygotowania kulturowego i pedagogicznego w minimum 80%
 8. wypełnienie testów językowych za pośrednictwem platformy OLS w wyznaczonym przez koordynatora terminie
 9. uczestnictwa w stażu zagranicznym
 10. wypełniania ankiet ewaluacyjnych
 11. realizacji zadań projektowych przedstawionych przez koordynatora projektu
 12. spełniania swojego obowiązku szkolnego
 13. nie sprzedawania materiałów dydaktycznych otrzymanych podczas udziału w projekcie
 14. systematycznego kontaktu z koordynatorem projektu oraz sprawdzania informacji zawartych na stronie internetowej projektu, grupie projektowej na Facebook i tablicy informacyjnej.
 • 8 Rezygnacja uczestnika z udziału w projekcie
 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej
  w przypadku gdy:
 • Rezygnacja została zgłoszona w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego);
 • Rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji (np. zwolnienie lekarskie) w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.
 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia z listy, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.
 • 9 Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 września 2017r.

Strony zobowiązują się do polubownego załatwiania wszelkich sporów mogących wyniknąć
w związku z realizacją Projektu.