Europejskie doświadczenia w kształceniu zawodowym gwarancją sukcesu

w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna

okres trwania: 01.09.2017 – 31.12.2018

Projekt realizowany będzie zgodnie z następującym harmonogramem ramowym (po myślniku wskazano role w projekcie odpowiedzialne za realizację danego zadania; w nawiasie termin i instytucję odpowiedzialną: IP-instytucja przyjmująca, IW- instytucja wysyłająca):

Etap 1 – Inicjacja projektu

 1. Powiadomienie zainteresowanych o przyznaniu dofinansowania i możliwości realizacji projektu – Wnioskodawca (zgodnie z harmonogramem AN – IW)
 2. Powołanie koordynatora projektu – Dyrektorzy organizacji (po otrzymaniu zgody AN – IP, IW)
 3. Potwierdzenie zgody organu prowadzącego na realizację projektu – Koordynator (po otrzymaniu zgody AN – IW)

Etap 2 – Organizacja projektu

 1. Powołanie komisji rekrutacyjnej – Dyrektor ZSB (08.2017 – IW)
 2. Ustalenie składu zespołu projektowego – Dyrektor ZSB, Koordynator projektu (08.2017 – IW)
 3. Uzgodnienie zasad komunikacji – Koordynatorzy (08.2017 – IP, IW)
 4. Ustalenie szczegółowego harmonogramu projektu (etapy i zadania) – Koordynatorzy (08.2017 – IP, IW)
 5. Opublikowanie informacji o projekcie i zasadach naboru – Koordynator (08.2017 – IW)
 6. Rekrutacja do projektu – Komisja rekrutacyjna (09.2017 – IW)
 7. Selekcja kandydatów – Komisja rekrutacyjna (09.2017 – IW)
 8. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczestników wraz z listą rezerwową – Komisja rekrutacyjna – (09.2017 – IW)
 9. Przekazanie do instytucji przyjmującej informacji o uczestnikach i ich umiejętnościach – Koordynator (10.2017 – IW)
 10. Regulacja kwestii finansowych – Księgowa, Koordynatorzy projektu (cały czas trwania projektu – IP, IW)
 11. Organizacja transportu i ubezpieczenia uczestników stażu – Koordynator (03-04.2018 – IW)
 12. Podpisanie umów z uczniami – Koordynatorzy, Dyrektorzy instytucji przyjmującej i wysyłającej (04.2018 – IP, IW)

Etap 3 – Przygotowanie

 1. Opracowanie szczegółowego harmonogramu przygotowania (09.2017)
 2. Przygotowanie językowe – Nauczyciele języków obcych (10.2017-04.2018 – IW)
 3. Przygotowanie pedagogiczne – Pedagog szkolny (10.2017-04.2018 – IW)
 4. Przygotowanie zawodowe – Nauczyciele przedmiotów zawodowych (10.2017-04.2018 – IW)
 5. Przygotowanie kulturowe – Realizatorzy (10.2017-05.2018 – IP, IW)
 6. Przygotowanie organizacyjne – Koordynator, Opiekunowie grup (04.2018 – IP, IW)
 7. Wydanie świadectw ukończenia przygotowania – Dyrektor ZSB (04.2018 – IW)

Etap 4 – staż zawodowy (data 1 dotyczy gr 1 Budowlańcy, data 2 dotyczy gr 2 Architekci krajobrazu)

 1. Przyjazd na miejsce pobytu, zakwaterowanie – Opiekunowie grup, Koordynator (Gr 1 20 05.18 i gr 2 – 10.09.18 – IP, IW)
 2. Spotkanie organizacyjnej – Koordynator (20 05.18 i 10.09.18 – IP)
 3. Realizacja stażu zgodnie z ustalonym programem – Realizatorzy, Opiekunowie merytoryczni (21.05-15.06.2018 i 10.09-05.10.2018 -IP, IW)
 4. Organizacja czasu wolnego i realizacja zaplanowanego programu kulturalnego (zwiedzanie Lipska, Drezna i Berlina) – Koordynator, Opiekunowie grup (wg programu – IP)
 5. Monitoring przebiegu stażu (ewaluacja) – Koordynator, Opiekunowie grup (podczas trwania staży – IP, IW)
 6. Zakończenie stażu, przekazanie dokumentów Europass i certyfikatów ukończenia stażu – Koordynatorzy (15.06.18 i 05.10.18- IP, IW)
 7. Przygotowanie raportów cząstkowych ze staż – Opiekunowie grup (06.2018 i 10.2018 – IW)
 8. Przygotowanie raportu końcowego ze stażu – Koordynator (06.2018 i 10.2018 – IW)
 9. Powrót do miejsca zamieszkania – Opiekunowie grup (16.06.18 i 06.10.18 – IW)

W projekcie będą brały udział 2 grupy. Gr 1 z kierunku technik budownictwa (20 osób) i Gr 2 technik architektury krajobrazu (20 osób). Wyjadą oni na 4 tygodniowy staż w terminie 21.05.2018 – 15.06.2018 (GR 1) i 10.09.2018 – 05.10.2018 (GR 2). Długość staży jest dostosowana do wymogów programu zajęć i zgodna z obowiązującą podstawą programową. Termin staży dostosowany jest to możliwości klimatycznych dla każdego z zawodów. Wszystkie grupy będą odbywały staż na terenie Gut Wehlitz w Schkeuditz, gdzie firma Vitalis ma swoja siedzibę. Zajęcia będą odbywały się 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku po 8h, z przerwą obiadową. Po zajęciach uczniowie będą mięli okazję się integrować korzystając z wielu udogodnień na terenie ośrodka. W weekendy przewidziana jest realizacja programu kulturalnego, takiego jak wycieczki do Berlina, Lipska i Drezna.

Szczegółowy program stażu został załączony do niniejszego wniosku.

 

Etap 5 – Upowszechnienie i zakończenie projektu

 1. Ewaluacja projektu – Koordynatorzy projektu (cały czas trwania projektu – IP, IW)
 2. Upowszechnienie rezultatów – Koordynatorzy projektu (w trakcie i po zakończeniu projektu – IP, IW)
 3. Końcowe rozliczenia finansowe projektu – Księgowa, AN – (po złożeniu raportu końcowego – IW)
 4. Zakończenie projektu – Koordynator projektu (31.12.2018 – IW)
 5. Zdanie raportu z przebiegu projektu – Koordynator projektu (01-02.2019 – IW)