Kwalifikacje zawodowe

  1. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.

Główne zadania i wykonywane czynności

Betoniarz-zbrojarz realizuje zadania związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej przez wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.

  • Przygotowuje mieszanki betonowe, żelbetowe oraz zaprawy budowlane, a także wykonuje czynności związane z transportem mieszanki betonowej.
  • Wykonuje zadania związane z przygotowywaniem stali zbrojeniowej do montażu, a także prace związane z transportem, magazynowaniem oraz składowaniem materiałów i wyrobów zbrojarskich.
  • Wykonuje siatki i szkielety zbrojeniowe oraz układa je w formach i deskowaniach.

Kompetencje i kwalifikacje

Pracę w zawodzie betoniarza-zbrojarza może wykonywać osoba legitymująca się dyplomem ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie betoniarz-zbrojarz lub pokrewnym z branży budowlanej. Kształcenie w tym zawodzie odbywa się również w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych i nauki w rzemiośle. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie betoniarz-zbrojarz w dalszym procesie kształcenia może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa, uzupełniając wykształcenie ogólne do poziomu średniego.
Od osoby wykonującej ten zawód wymaga się dobrej kondycji fizycznej, sprawności ruchowej i manualnej, wytrzymałości na długotrwały wysiłek, zdolności technicznych, dokładności i samokontroli oraz wyobraźni przestrzennej. Betoniarz-zbrojarz powinien mieć umiarkowanie rozwinięte zdolności komunikacyjne ze względu na pracę w zespole oraz duże poczucie odpowiedzialności za wykonywane zadania i ich skutki.
Betoniarz-zbrojarz powinien mieć wiedzę na temat: rodzajów i elementów obiektów budowlanych, elementów instalacji budowlanych, materiałów budowlanych i ich zastosowania. Powinien znać zasady sporządzania rysunków budowlanych, przestrzegać tych zasad, umieć wykonywać szkice robocze, rozróżniać rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie, a także rozpoznawać elementy zagospodarowania terenów budów.
Aby wykonywać zawód betoniarza-zbrojarza, należy mieć podstawową wiedzę i doświadczenie w zakresie: wykonywania według określonej instrukcji w częściowo zmiennych warunkach mieszanek betonowych, elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych według projektu, przygotowywania prętów stalowych oraz materiałów pomocniczych do montażu zbrojenia, elementów oraz konstrukcji zbrojarskich. W tym zawodzie niezbędna jest umiejętność czytania ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów oraz dokumentacji technicznych i technologicznych. W zależności od miejsca zatrudnienia potrzebna może się okazać umiejętność obsługi maszyn i urządzeń do transportu elementów na placu budowy.

Środowisko i charakter pracy

Betoniarz-zbrojarz pracuje w różnych środowiskach. Czynności przygotowawcze wykonuje w halach produkcyjnych, a prace montażowe najczęściej na terenach budów. W trakcie wykonywania prac betoniarskich jest zagrożony działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia: powietrzem zanieczyszczonym pyłem cementowym, hałasem i drganiami wywołanymi pracą maszyn i urządzeń, natomiast na terenie budowy jest narażony na zmienne warunki pogodowe. W trakcie prac zbrojarskich grożą mu skaleczenia ostrymi krawędziami prętów zbrojeniowych. Betoniarz-zbrojarz najczęściej pracuje w zespołach kilkuosobowych. W zależności od potrzeby może pracować w systemie jedno-, dwu- lub trzyzmianowym.

P1160419  

P1160425    P1160407